ผลิตภัณฑ์จาก Central Wealth Solution


Central Wealth Solution ให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุนโดยร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของไทย IFCG ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงิน มีทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพใหนสังกัดกว่า 100 คนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ABG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ABSM กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ABLTF กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
- ลงทุนในตราสารแห่งหนี้
ABSI-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ ABJO กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ ABIG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 
กองทุนรวมผสม  ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ASP-EUROPE กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ASP-EUROPE VALUE กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ASP-HIS กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
กองทุนรวม ETF ASP-CSI300 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ DPLUS กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iFIXED-A กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iFIXED-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iFIXED-C กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iDAILY-A กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iDAILY-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iDAILY-C กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ iDAILY-D กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม- ชนิดจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมผสม  iBALANCED-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF PRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF FIRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF EQRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF APDIRMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF iPROP RMF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF LTF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 70LTF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ EUEQ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ GBF กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ APDI กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตลาดเงิน K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ K-MPLUS กองทุนเปิดเค เอ็ม พลัส
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน KFSDIV กรุงศรีหุ้นปันผล
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน KFDIVRMF กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ KFGOVRMF กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ KF-INCOME กรุงศรีโกลบอลอินคัม
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ KF-HEALTHD กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ KF-HEUROPE กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF KFLTFDIV กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF KFLTFEQ กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน KTLF :กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน KTLF70/30 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ KTPLUS กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
กองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMF4 กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMF2 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF KT-HiDiv RMF กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF KSET50LTF กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ KT-EURO กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF MS-CORE LTF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ MS-ASM RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ MS-CHINA VALUE กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ MS-ASIAN SM กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ MS-INDIA กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ MS-HCARE กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน MG-LTF :กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน MIF-LTF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน M-VALUE :กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน HIDIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน HI-DIV PLUS กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ MMM กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ SMART กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
กองทุนรวมผสม แบบยืดหยุ่น MIF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
กองทุนรวมผสม แบบยืดหยุ่น Q-PORT กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุน M-PROP DIV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ I-SMART กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ I-DEVELOP กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต
กองทุนรวมตลาดเงิน MM-GOV กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน V-RMF กองทุนเปิดหุ้นคุณค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 1VAL-D กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ONE-STOXXASEAN กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 1AM-TG กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ONE-FAR กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร
กองทุนรวมผสม ONE-PREMIER กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์
กองทุนรวมผสม ONE-ASEAN กองทุนเปิด วรรณ อาเซียน สตาร์ส ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ FIF ONE-GLOBALEQ กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ FIF 1US-OPP กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 1SG-LTF กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ONEPROP-RMF กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตลาดเงิน 1AM-DAILY กองทุนเปิดวรรณเดลี่
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ SCBFP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ SCBRM1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF SCBRM2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF SCBRM3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF SCBRM4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF SCBLT1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF SCBLT2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF SCBLT3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF SCBLT4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF SCBLTT กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBLEQ SCB Low Volatility Equity Fund
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBGLOW กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBCEH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBNKY225D กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBEUEQ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ FIF SCBINDIA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน TMBPIPF :กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น TMBMPLUS กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น TMBCB กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะกลาง TMBABF กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะกลาง TMBBF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF JBP LTF กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF JB25 LTF กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ TMBBFRMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ TMBGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งทุน TMB50RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งทุน TMBJB25RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารแห่งทุน TMBUS500RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน TMBEG กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน TMBAGLF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน TMBJE กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
กองทุนรวมตลาดเงิน TMBTM กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
ประเภทกองทุน รหัสกองทุน ชื่อกองทุน ข้อมูลสำคัญการลงทุน หนังสือชี้ชวน NAV
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน T-LowBetaRMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมตราสารทุน T-LOWBETA กองทุนเปิดธนชาต Low Beta
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ T-TSARN กองทุนเปิดธนชาตธนสาร
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF T-LTFD กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ RMF T-NFRMF กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Contact Central Wealth Solution


ชั้น 2 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.
โทรศัพท์: 083-842-8337
อีเมล์: centralwealthsolution@central.co.th
Line ID @centralwealth Line ID: @centralwealth

  สนใจวางแผนทางการเงิน